Horeca Black box: verbroken beloftes

Zijn de compensatiemaatregelen voor de Horeca Black Box louter bedrog?  Betalen de restaurateurs het gelag? De Belgian Restaurants Association klaagt een kafkaiaanse situatie aan!

In haar Horecaplan, dat was bedoeld om restaurants van een faillissement te vrijwaren na de invoering van de Black Box, verbond de regering zich tot drie essentiële maatregelen: 360 extra netto uren per jaar en per arbeidskracht, flexi-jobs en het werk van studenten verspreid over 400 uren.

De Belgian Restaurants Association ontdekt vandaag aan de hand van verscheidene elementen dat de restaurants voor de gek werden gehouden en dat niets van wat werd aangekondigd in de werkelijkheid wordt toegepast!

Wat met de belastingvrije extra 360 uren waarmee alle uren konden worden aangegeven zonder door overdreven sociale lasten te worden fijngemalen? In tegenstelling tot de geest van de wet verplicht de sociale inspectie de restaurateurs dagelijks een buitengewone werkoverlast te rechtvaardigen. En bovendien vernemen we vandaag dat deze 360 extra netto uren niet zullen worden toegekend omdat de sociale partners, de vakbonden en de regionale Horeca federaties geen verlenging van de Collectieve Overeenkomst over de werktijden hebben ondertekend! De op 1 december 2015 ingevoerde 360 extra netto uren werden op 1 januari 2016 afgeschaft! We keren dus terug naar het stelsel van de gewone 91 extra uren per jaar!

En wie wordt hier weer de dupe van? De regering kondigt een maatregel aan om de ondernemingen en de tewerkstelling in de sector te redden. Tegelijk weigeren de vakbonden een Overeenkomst te tekenen die de uitvoering van deze maatregel mogelijk maakt. En de drie Horeca federaties van het land, die aan deze besprekingen deelnemen, verklappen hier niets van aan de leden die ze zogezegd vertegenwoordigen! Er loopt duidelijk iets mis met de sectorale onderhandelingen van de Horeca! Wie ondergaat ondertussen de gevolgen van deze onverantwoorde houding? Vanzelfsprekend de restaurateurs die hoopten enkele banen te redden dankzij de netto extra uren, maar die vandaag geconfronteerd worden met een regeringsmaatregel die in de praktijk onmogelijk kan worden toegepast!

En hoe ver staan we met de flexi-jobs? Enerzijds worden die alleen toegestaan voor werkkrachten die bij een andere werkgever minstens een 4/5de tijds arbeidscontract hebben, terwijl het voor overduidelijke redenen van efficiëntie, kwaliteit en veiligheid, veel logischer was geweest dit toegankelijk te maken voor de werknemers van dezelfde Horecagelegenheid. Anderzijds kondigen de vakbonden luidkeels aan dat zij een beroep tot nietigverklaring gaan instellen voor het Grondwettelijk Hof! Hoe kunnen de restauranthouders sereen een wettelijke maatregel toepassen die zodanig wordt bedreigd? Over welke juridische zekerheid beschikken ze?

Vandaag kunnen de studenten 50 dagen per jaar werken. Voor de restaurantsector moet dit volume in uren worden berekend en verdeeld. De regering beloofde dus deze 50 dagen om te zetten in 400 uren. Sindsdien is hiervan niets in huis gekomen. We vragen ons echt af wat een dergelijke maatregel van gezond verstand tegenhoudt.

Sinds het prille begin onderscheidde de Belgian Restaurants Association zich door een bijzonder constructieve houding, met de aanvaarding van het concept van een kasregister met fiscale module om oneerlijke concurrentie weg te werken, voor zover toereikende compensatiemaatregelen zouden worden getroffen. Wij stellen vandaag vast dat de beloofde compensatiemaatregelen in het ijle zijn vervlogen. De restaurantuitbaters zijn verontrust en bijzonder verbolgen.

De Belgian Restaurants Association dringt bijzonder aan op de volgende aanvragen:

– dat de regering dringend optreedt om de onvoorwaardelijke uitvoering van de maatregelen van het Horecaplan te garanderen: 360 extra netto uren, flexi-jobs en 400 uren voor de studenten;

– dat de juridische zekerheid wordt gegarandeerd en dat de FOD Werkgelegenheid of Sociale Zekerheid duidelijke informatie over deze maatregelen aan de Horecawerkgevers zou verstrekken;

– dat de Belgian Restaurants Association, die meer dan 400 restaurants en nagenoeg 3500 werkkrachten in de drie gewesten van het land vertegenwoordigt, bij de vergaderingen van de Paritaire Commissie 302 wordt betrokken om deel te nemen aan de discussies over de overeenkomsten die onze leden aangaan, aangezien niemand zich verantwoordelijk acht voor onze informatie.

“Wij willen onze leden niet aanzetten hun kasregister met fiscale module uit te schakelen. Maar als de beslissingen die wij eisen niet snel worden goedgekeurd, zullen we geen andere middel hebben om de overleving van de restaurants in België te verzekeren”, verklaart Roland Debuyst, Voorzitter van de Belgian Restaurants Association.

De Belgian Restaurants Association werd door restaurantzaakvoerders voor restaurantzaakvoerders opgericht om de chefs, de zaakvoerders en traiteurs in België, in hun hoedanigheid van zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen, te vertegenwoordigen. De B.R.A heeft momenteel 450 leden. De organisatie treedt enerzijds op als een belangengroep die de economische moeilijkheden in de restaurant- en traiteursector aanklaagt, en anderzijds als de plaats waar de kwaliteit van de Belgische gastronomie wordt gepromoot en verdedigd.