Respons Vinum et Spiritus bij het Jaarverslag Prijzenobservatorium

Op dinsdag 13 maart publiceerde het Prijzenobservatorium zijn Jaarverslag 2017. Het rapport bevestigt dat de prijzen voor gedistilleerde dranken en wijnen in België beduidend hoger liggen dan in de buurlanden door de hoge accijnzen die in ons land worden geheven. De bevindingen van het Prijzenobservatorium geven de noodzaak aan werk te maken van een eerlijke en evenwichtige accijnsarchitectuur voor alcoholische dranken.

De algemene conclusie van het Jaarrapport luidt dat winkelen in supermarkten in België systematisch duurder is dan in onze buurlanden. Daarvoor zijn er een reeks verklaringen: de loonkosten blijven hoog, prijzen en de aankoopvoorwaarden voor de Belgische supermarkten zijn minder gunstig dan in de buurlanden en daarnaast zijn er een reeks van taksen, heffingen en belastingen die uiteraard ook een effect hebben op de prijzen.

Wat betreft gedistilleerde dranken en wijn is het rapport duidelijk: “voor likeur, sterke drank en lichte wijn betaalde de Belgische consument fors meer dan in onze buurlanden”. Het jaarverslag geeft ook de verklaring: de scherpe accijnsverhoging van november 2015 van respectievelijk 31 en 41 procent op wijn en gedistilleerde drank heeft een gapende prijskloof gecreëerd.

Hoe zwaar die accijnzen wegen op de prijs wordt duidelijk uit het voorbeeld van whisky dat het rapport uitwerkt. Op basis van Nielsen-cijfers wordt gesteld dat de whiskyprijzen in België hoger liggen dan in de buurlanden (gemiddeld 29,3 % duurder dan in Duitsland, 13,3 % dan in Frankrijk en 1,1 % dan in Nederland). Wanneer accijnzen en btw uit de prijs gelicht worden, blijkt whisky echter goedkoper in België (84,8 % duurder in Nederland, 48,3 % duurder in Frankrijk, 29,7 % duurder in Duitsland). Belgische Producenten en kleinhandelaren nemen dus kleinere winstmarges dan in de buurlanden onder druk van de hogere belastingen.

De gevolgen van de hoge accijnzen hebben wij de afgelopen twee jaar herhaaldelijk aan de kaak gesteld. Door de lagere prijzen in het buitenland slaat de consument zijn gedistilleerde drank en wijn in over de grens: in Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar ook in Luxemburg (waarvan de prijzen overigens niet werden vergeleken met de Belgische in het Jaarrapport). De Belgische lokale producenten wiens producten niet terug te vinden zijn in de winkelrekken over de grens, zijn de grootste slachtoffers van het fenomeen van de grensaankopen.

De afgelopen twee jaar is een trip over de grens om het drankenkabinet aan te vullen in groeiende mate een ritueel geworden bij Belgen. Consumenten vullen in dezelfde moeite de winkelkar aan met andere boodschappen. Wijn en gedistilleerd zijn een belangrijke katalysator in het verhaal over de grensaankopen.

Voor bier liggen de kaarten helemaal anders. “De prijzen voor bier lagen in België echter een pak lager dan in de buurlanden (-16,3% ten opzichte van Frankrijk, -6,2% ten opzichte van Nederland en -1,7% ten opzichte van Duitsland)”, zo concludeert het jaarverslag. De bieraccijnzen zijn dan ook significant lager in België dan in de buurlanden (met uitzondering van Duitsland). Ondanks het feit dat een standaardschenking whisky evenveel alcohol bevat als een pintje, worden gedistilleerde dranken maar liefst 6 keer meer belast dan bier.

Minister Peeters kondigde aan dat hij de supermarkten uitnodigt voor overleg. De problematiek van de prijsverschillen met de buurlanden en de consequenties daarvan is echter een aangelegenheid die de wijdere productie- en distributieketen aanbelangt. Vinum Et Spiritus dringt dan ook aan om in dezelfde oefening de huidige accijnsarchitectuur voor alcoholische dranken te evalueren.

Vinum Et Spiritus

Vinum et Spiritus is het kenniscentrum voor de sector van wijn en sterke drank in België. De federatie vertegenwoordigt zijn leden op alle niveaus, komt op voor hun belangen en faciliteert hen in het streven naar duurzame economische groei.

De doelstellingen van Vinum Et Spiritus zijn: Het behartigen van de economische belangen van de sector, zoals het herstel van een evenwichtige fiscaliteit. – Het verzekeren en beschermen van een positief reglementair kader van toepassing op de productie, promotie, verdeling en verkoop van wijn en gedistilleerde dranken. – Uiting geven aan de zorgplicht ten aanzien van de consumenten via preventiecampagnes rond verantwoorde en gematigde consumptie en door onze bijdrage op vlak van duurzaamheid. – Het coördineren van een structurele promotie van de diverse productgroepen ter bevordering van afzetmogelijkheden in binnen- en buitenland. – Frequente en efficiënte informatie uitwisseling met de leden en het bieden van een platform dat hun actieve betrokkenheid mogelijk maakt. – Het verstrekken van operationele diensten aan zijn leden