SPA en BRU, koolstofneutraal van bron tot consument

Spadel bereikt de doelstelling “koolstofneutraal 2020” die het zich in 2010 stelde, waardoor het de eerste mineraalwatergroep in Europa is die voor al zijn entiteiten en producten gecertificeerd is als koolstofneutraal.

Spadel is de eerste mineraalwatergroep in Europa die koolstofneutraal gecertificeerd is voor al zijn entiteiten en producten. Net als alle andere Spadel-merken, zijn nu ook SPA en BRU koolstofneutraal over de hele levenscyclus van hun producten. Sinds 2010 deed Spadel tal van inspanningen om de impact op het klimaat zo veel mogelijk te beperken. Nu heeft Spadel ook zijn verantwoordelijkheid genomen voor de resterende CO2-uitstoot, die niet verder te beperken valt. Het bedrijf gaat deze uitstoot compenseren. Wanneer een consument een fles SPA of BRU koopt, wordt de koolstofimpact ervan dus geneutraliseerd.

2020 zet een nieuwe koers voor SPA en BRU. Nadat Spadel Groep in 2015 op bedrijfsniveau koolstofneutraal werd, zijn ze dit nu ook op het productniveau van de SPA en BRU merken, waardoor ze de “koolstofneutraal 2020” doelstelling hebben bereikt die ze zich in 2010 gesteld hadden.

In 2015 werd Spadel koolstofneutraal op bedrijfsniveau door zich te richten op het verminderen van de directe en indirecte uitstoot van de gebouwen (fabrieken en kantoren) en het energieverbruik. Om de CO2-uitstoot te verminderen, werden in 2016 bijna 10.000 zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van de Belgische fabrieken, waardoor het destijds de grootste installatie zonnepanelen op een industriële site in Wallonië was.

Nu heeft de groep de doelstelling van koolstofneutraliteit voor al zijn merken in België (Spa en Bru) en in het buitenland (Wattwiller, Carola en Devin) bereikt. Daarom certificeerde CO2Logic hen als koolstofneutraal van bron tot consument. Concreet ondernam Spadel tussen 2015 en 2020 volgende acties: – Spadel optimaliseerde de processen voor opslag, laden en lossen (robots, elektrische liften, LED-verlichting), alsook de transportprocessen (Eco-combi, LNG-trucks). Ze vergrootten het aandeel hernieuwbare energie aanzienlijk (35% in 2019). Per gebottelde liter daalde de energie-uitstoot van de fabrieken tussen 2010 en 2019 met 50%. – Het inkoopbeleid is herzien om de voorkeur te geven aan lokale leveranciers. (In 2019 was bijna 90% van de leveranciers gevestigd binnen een straal van 500 km rond de fabrieken van de groep en 100% binnen een straal van 1300 km). – De plastic verpakkingen en de glazen omhulsels van de BRU flessen zijn gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal. – De flessen van SPA kregen een nieuw ontwerp om de hoeveelheid gebruikt plastic te verminderen –      De flessen zijn lichter gemaakt. De productie van blikken is stopgezet omdat dit te veel CO2 uitstootte. Ook de niet-retourneerbare glazen flessen bij SPA zijn afgevoerd. Globaal gezien is de totale uitstoot van SPA en BRU verminderd met 17% ten opzichte van 2010.

Naast de inspanningen om de uitstoot te verminderen, zette de groep ook grote compensatieprogramma’s op, in samenwerking met bijvoorbeeld CO2logic en Water Access Rwanda. Het project in Rwanda koppelt waterzuivering aan het verminderen van koolstofemissies. Voor veel Rwandezen is het koken van water een noodzaak om het drinkbaar te maken. Maar dat is niet zonder gevolg voor het milieu: houtvuren en ontbossing stoten aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen uit. Het Water Access Rwanda-project herstelt 35 verouderde of vervuilde waterputten over een periode van 10 jaar, genoeg om meer dan 570 miljoen liter schoon en veilig water te leveren aan ongeveer 250.000 mensen. Dit wordt gedaan door middel van handpompen en leidingnetwerken. Hierdoor worden drie miljoen bomen beschermd en wordt de lokale biodiversiteit behouden. Meer nog, men voorkomt op die manier de uitstoot van 400.000 ton CO2. Dit project heeft ook een positief effect op vele andere niveaus: gezondheid (minder ziekteverspreiding), sociaal (tijdbesparing en het elimineren van bepaalde uitgaven die gebruikt zouden kunnen worden voor onderwijs, voeding, enz.), economisch (het creëren van banen in de wederopbouw, het onderhoud en de controle van de waterputten).

“We zijn ons ervan bewust dat klimaatverandering een grote maatschappelijke uitdaging is. We moeten onze verantwoordelijkheid volledig opnemen en streven naar koolstofneutraliteit. De impact van emissies mogen we niet doorgeven aan toekomstige generaties “, legt Marc du Bois, CEO van Spadel, uit. “Bovendien hebben we in een enquête* die we deze zomer hebben uitgevoerd, vastgesteld dat 23% van de Belgen vindt dat het de verantwoordelijkheid van bedrijven is om de CO2-uitstoot te verminderen. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat burgers een oprecht en snel engagement van bedrijven verwachten. We nemen dit zeer ter harte.”

“Om het koolstofneutraal-label te behalen, gecertificeerd door Vinçotte, moet een bedrijf drie belangrijke stappen doorlopen in de strijd tegen klimaatverandering. De CO2-uitstoot moet berekend en verminderd worden. Daarna moeten bedrijven de resterende CO2-uitstoot compenseren, zodat de maatschappelijke kosten van deze uitstoot niet worden afgewenteld op de samenleving en de toekomstige generaties. CO2-neutraliteit is een garantie dat Spadel zijn klimaatverantwoordelijkheid serieus neemt omdat het vrijwillig een prijs stelt aan zijn koolstofuitstoot. Als alle bedrijven dit zouden doen, zouden we een grote stap voorwaarts zetten”, legt Antoine Geerinckx, oprichter van CO2logic, uit.

Doelstellingen op lange termijn

Spadel richtte zich de afgelopen 5 jaar op transport en verpakking, die verantwoordelijk zijn voor 80% van de CO2-uitstoot van de groep. De groep kon op dat vlak 12% minder uitstoten in vergelijking met 2015. Deze inspanningen kwamen bovenop de inspanningen die het bedrijf sinds 2010 leverde op alle andere gebieden: fabrieken, kantoren, gebruikte energie en gebruik of productie van groene energie. Hier is de vermindering van de uitstoot per liter sinds 2010 50%.

En daar houden de inspanningen niet op. Er worden nieuwe doelstellingen vastgesteld, volgens de Science-Based Targets (SBT), een initiatief dat pleit voor het vastleggen van doelstellingen voor het verminderen van uitstoot op wetenschappelijke basis en volgens de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. In dit kader verbindt Spadel zich ertoe zijn totale CO2-uitstoot tegen 2030 met 42% te verminderen (ten opzichte van 2015) en tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken.

Om dit te bereiken is Spadel van plan om in 2025 100% gerecyclede plastic flessen te gebruiken, zijn plastic voetafdruk met 15% te verminderen, het aandeel herbruikbare verpakkingen tot 20% te verhogen en verdere inspanningen te leveren op het vlak van de milieuprestaties van zijn toeleverings- en inzamelingsketen.