BFA : nieuw charter in duurzaamheidsambities

Op 24 september stelde Belgian Feed Association (BFA) haar nieuw Duurzaamheidscharter officieel voor. Dat omvat 12 concrete doelstellingen voor de komende 10 jaar inzake onder meer methaanuitstoot, sojaproductie, antibioticagebruik en nevenstromen. Met het Charter schakelt de Belgische beroepsvereniging van diervoederfabrikanten een versnelling hoger in haar duurzaamheidsinspanningen, en mag het zich met de Europese top meten. BFA overhandigde het Charter met veel trots aan Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Op 24 september hebben Katrien D’hooghe en Dirk Van Thielen, respectievelijk managing director en voorzitter van BFA, hun nieuw Duurzaamheidscharter aan Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits overhandigd. Dat deden ze in het kader van het XXIX FEFAC Congres, waarvan BFA dit jaar de coördinatie waarneemt, en in de schoot van het Sustainability Charter 2020-2030 van FEFAC. BFA, dat steeds één van de Europese koplopers is geweest op vlak van duurzaamheid, is één van de eerste FEFAC-leden die een concrete visie en doelstellingen formuleert.

12 concrete doelstellingen

Het BFA-Duurzaamheidscharter stelt 12 concrete doelstellingen in verschillende domeinen voorop, waaronder methaanuitstoot, sojaproductie, antibioticagebruik en het gebruik van nevenstromen. Allen getuigen ze van de ambitieuze weg die BFA de komende 10 jaar wil inslaan.

Katrien D’hooghe, managing director BFA: “Met BFA hebben wij de voorbije jaren al heel wat stappen gezet op vlak van duurzaamheid. Zo ontwikkelden wij onze eigen duurzame sojastandaard, zetten wij reeds enige tijd meer in op lokale eiwitbronnen en onderschrijven wij verschillende manifesten tegen ontbossing. Verder reduceerden we het antibioticagebruik in de diervoedersector reeds met meer dan 70%. Met ons nieuw Charter gaan wij op dezelfde leest verder en schakelen we de komende 10 jaar een versnelling hoger. Als FEFAC-lid bevestigen we daarmee onze plaats aan de Europese top en willen we zo ook een voorbeeld zijn voor de andere Europese landen.”

Dirk Van Thielen, voorzitter BFA: “De Belgische diervoeder- en landbouwsector wil koploper zijn in een duurzame voedselproductie. Dat is dé uitdaging voor de komende jaren. Met BFA hebben we een concreet en ambitieus actieplan uitgewerkt dat we gaan realiseren vóór 2030. Dit zal van ons allemaal inspanningen vergen, maar gelukkig gaan duurzaamheid en economie dikwijls hand in hand.”

Vlaams minister van Landbouw & Voeding Hilde Crevits: “België en bij uitstek Vlaanderen is één van de weinige regio’s in Europa die concrete, verregaande ambities vooropstelt inzake de verduurzaming van de diervoederproductie. Dat verdient alle waardering want in een geglobaliseerde marktcontext is dat verre van evident. Ik ben er van overtuigd dat innovatie, duurzaamheid en circulariteit de juiste paden zijn om te bewandelen door onze volledige voedingsketen, waar de leden van BFA een belangrijke rol in spelen. ”

Reductie van methaanuitstoot : Samen met de Vlaamse overheid en de landbouwsector engageert BFA zich om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tegen 2030. Binnen het Convenant Enterische emissies Rundvee, dat in 2019 door de Vlaamse overheid en de sector[3] werd opgesteld, neemt BFA een substantieel aandeel – met name minstens de helft – van de te realiseren reductie van methaanuitstoot op zich. Vanuit de Werkgroep Voedermaatregelen stelde BFA, die het voorzitterschap van de werkgroep waarneemt, reeds enkele concrete maatregelen voor. Voorbeelden zijn het gebruik van additieven die ontwikkeld worden om minder methaan te produceren in de spijsvertering van het dier, en aanpassingen in het rantsoen van de dieren.

Verduurzamen van de sojaproductie : BFA streeft ernaar de productie van soja, een belangrijke en hoogwaardige eiwitbron voor de diervoedersector, tegen 2030 volledig duurzaam te laten verlopen. Meer bepaald moet tegen 2030 alle door Belgische diervoederfabrikanten gebruikte soja aan de Fefac Soy Sourcing Guidelines, Europees opgestelde eisen voor duurzame soja, voldoen. BFA heeft hierin reeds belangrijke stappen gezet: op vandaag voldoet de volledige binnenlandse consumptie alsook de export naar Nederland aan de Europese Guidelines. BFA engageert zich ook om het Actieplan alternatieve eiwitbronnen, in 2016 voor een periode van 5 jaar afgesloten met de Vlaamse overheid, in 2021 te vernieuwen. Dat Actieplan beoogt de reductie van soja-import, alsook de diversificatie van het gebruik van alternatieve eiwitbronnen in de diervoedersector.

Reductie van antibioticagebruik : BFA streeft ernaar de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders de komende 10 jaar volledig uit te faseren, met als bedoeling tegen 2030 geen gemedicineerde voeders meer te gebruiken. Dankzij deze inspanning draagt onze sector bij om antibiotica-resistentie te vermijden in de maatschappij. Om deze doelstelling te behalen zal BFA onder meer samenwerken met dierenartsen rond voorschrijfgedrag en zal het de fabrikanten beter en individueel begeleiden.

Gebruik van nevenstromen : BFA-leden engageren zich om het gebruik van nevenstromen, afkomstig van de voedings- en de biobrandstoffensector, in de diervoederproductie tegen 2030 tot 50% op te trekken. Op die manier wil de sector bijdragen aan de kringloopeconomie in ons land.

Andere doelstellingen die het Charter vooropstelt, zijn het uitwerken van onder andere een Convenant inzake het energieverbruik van diervoederfabrikanten en het ontwikkelen van een bioveiligheidsprotocol voor de diervoederindustrie en het verder terugdringen van het aantal arbeidsongevallen in de diervoedersector.